مهلت دسترسي به سامانه هاي مرکز آموزش الکترونيکي

مهلت دسترسي به سامانه هاي مرکز آموزش الکترونيکي

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

با سلام و احترام 
ضمن آرزوي بهروزي، بدين وسيله پيرو نامه ارسالي به دانشکده ها ،پژوهشکده ها،پرديس ۲، پرديس شهيد عباسپور و مراکز، به اطلاع ميرساند:
 سامانه هاي
تا پايان روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ در دسترس خواهند بود. 
خواهشمند است ، اساتيد محترم نسبت به دريافت گزارش حضور و غياب جلسات برگزار شده،دريافت تکاليف،امتحانات کلاسي و نمرات، برنامه ريزي و اقدام فرمايند. در ضمن لطفا براي دريافت تکاليف يا پروژه هايي که مهلت تحويل آنها بعد از موعد تعيين شده است، راهکار جايگزين در نظر گرفته شود.
به دليل محدوديت زماني جهت آماده سازي سيستم ها براي شروع نيمسال پيش رو (۱۴۰۲/۱۱/۲۱)، بازه مذکور تمديد نشده و بعد از اين تاريخ دسترسي به اطلاعات قبلي ميسر نخواهد بود.

پيشاپيش از همکاري صميمانه شما سپاسگزارم